Consiliul Raional Cahul

Consiliul Raional este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului Cahul, care beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, cu drept de iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice în teritoriul raionului Cahul, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.

Consiliul Raional este compus din 35 de consilieri aleşi în condiţiile Codului Electoral, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat al locuitorilor raionului.

Consiliul Raional se constituie şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii şi consultării cetăţenilor.

Consiliul Raional are 5 comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate. Comisiile consultative de specialitate sunt structuri de lucru ale Consiliului Raional şi sunt menite să asigure eficienţa activităţii acestuia. Acestea sunt:

 • Comisia economie, reforme, buget, finanţe și relaţii  transfrontaliere;
 • Comisia agricultură, alimentaţie, industrie și protecţia mediului;
 • Comisia probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă);
 • Comisia administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice;
 • Comisia urbanism, construcţii, gospodărie comunală, drumuri, relaţii funciare şi cadastru.

Consiliul Raional are următoarele domenii proprii de activitate, stabilite prin Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006:

 1. administrarea bunurilor din domeniul public şi privat ale raionului;
 2. planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestionare a unor obiective publice de interes raional;
 3. construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, precum şi a infrastructurii rutiere;
 4. organizarea transportului auto de călători, administrarea autogărilor şi staţiilor auto de interes raional;
 5. stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi protecţia pădurilor de interes raional;
 6. susţinerea şi stimularea iniţiativelor privind dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale;
 7. elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor interurbane (inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoenergetice cu destinaţie locală;
 8. întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi activitatea metodică, alte activităţi din domeniu;
 9. administrarea instituţiilor de cultură, turism şi sport de interes raional, alte activităţi cu caracter cultural şi sportiv de interes raional;
 10. administrarea întreprinderilor municipale de interes raional;
 11. administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;
 12. dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale;
 13. contribuirea, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural şi a monumentelor de for public de pe teritoriul administrat;
 14. asigurarea accesului populației la serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat, în limita competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci.

Consiliul Raional, în limitele legii, dispune de libertate deplină de acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes raional care nu este exclusă din competenţa sa şi nu este atribuită unei alte autorităţi.

Consiliul Raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni. Consiliul Raional se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

Consiliul Raional alege, din rîndul consilierilor, preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. Preşedintele raionului este asistat de 3 vicepreşedinţi.

Sub aspect structural, Aparatul președintelui raionului este constituit din conducerea raionului, secretarul Consiliului Raional, din direcţii, secţii şi alte subdiviziuni.

Misiunea Aparatului Președintelui Raionului Cahul constă în asigurarea asistenţei organizatorice şi informaţionale a activităţii președintelui raionului în vederea exercitării de către acesta a atribuţiilor sale prevăzute de legislaţie prin executarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din raion.

Atribuţiile personalului din cadrul Aparatului sunt organizate pe criteriul diferenţierii activităţilor desfăşurate, după cum urmează:

 • Activităţi de administrație publică și secretariat;
 • Activităţi administrativ-financiare;
 • Activităţi cu privire la relațiile  publice;
 • Activităţi cu privire la arhivă;
 • Activităţi de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • Activităţi cu caracter juridic;
 • Activităţi de gestionare a resurselor umane;
 • Activităţi cu privire la auditul public intern;
 • Activităţi cu privire la protecţia civilă și serviciul civil.

Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional. Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti. El  este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.

Direcțiile, Secțiile și Serviciile subordonate sunt:

 • Secția Administrație Publică și Comunicare;
 • Serviciul Arhivă;
 • Serviciul Juridic și Resurse Umane;
 • Auditor Intern;
 • Secția Contabilitate;
 • Arhitect-șef/Arhitect;
 • Direcția Generală Finanțe;
 • Direcția Economie și Dezvoltare Teritorială;
 • Secția Agricultură;
 • Serviciul relații funciare, cadastru și patrimoniu public;
 • Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei;
 • Serviciul Sănătate;
 • Direcția Generală Învățămînt;
 • Serviciul Tineret și Sport;
 • Secția Cultură.
Switch The Language