Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG) este o instituţie de învăţământ superior de stat şi funcţionează cu începere din anul 1948. În 2008, 2013 și în 2018, în urma evaluării făcute de către Agenţia Română Pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a primit calificativul „grad de încredere ridicat”, ceea ce confirmă eficienţa managementului academic şi a sistemului de management al calităţii. În anul 2011, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost clasificată în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică.

În decembrie 2018, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a obținut certificarea conform standardului SR EN ISO 9001:2015 pentru activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare desfășurate la nivelul universității, al facultăților și al unităților de cercetare acreditate la nivel instituțional.

Instituţia este centrul progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale şi sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung, menit să contribuie în primul rând la progresul municipiului Galaţi. În acest sens, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi colaborează strâns cu mediul socio – economic, oferindu-i specialiştii de care are nevoie, consultanţă şi soluţii tehnice la problemele curente.

Bazele vieţii academice la Galaţi au fost puse în perioada 1948 – 1959. Statutul de centru de învăţământ superior al Galaţiului s-a conturat, printre altele, și ca urmare a demersurilor instituțiilor economice şi culturale ale oraşului şi judeţului, a căror istorie a fost legată indisolubil de Dunăre. În toamna anului 1948 a luat ființă Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare, prima facultate din țară cu acest profil, care a activat în actualul local din strada Carnabel, corp. A. În anii 1951, 1955 şi 1959 au fost înființate noi facultăţi constituite în Institutele Agronomic, Politehnic şi Pedagogic. După transferarea la Iaşi în 1959 a Facultăţii de Îmbunătăţiri funciare şi Organizarea teritoriului, în același local s-a înfiinţat Institutul Pedagogic cu cinci facultăţi (Filologie, Matematică, Fizică – Chimie, Ştiinţe Naturale şi Agricole, Educaţie fizică). Institutul a funcţionat între 1959 şi 1974 în paralel cu Institutul Politehnic din Galaţi.

În anul 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, prin decretul nr. 175, publicat în Buletinul oficial nr. 177/3 august 1948, mai întâi ca Institutul Alimentar Bucureşti, şi a fost transferată la Galaţi în anul 1955, prin H.C.M. nr. 1608/30 iunie 1955, cu denumirea Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă, în cadrul Institutului Tehnic. Istoria Facultăţii de Mecanică începe în 1951, când, în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1375/1950 se înfiinţează la Galați Institutul Mecano-Naval, format din Facultatea de Construcții Navale și Facultatea de Exploatarea Navelor și Porturilor. În anul 1953, cele două facultăţi s-au unit sub denumirea de Facultatea de Mecanică. Activitatea didactică în Facultatea de Mecanică a început în fosta clădire a Pensionului Notre Dame de Sion (actualul corp AS) care a fost incendiată în august 1944. Aceasta a fost refăcută între 1950 și 1953. În perioada 1951-1955 clădirea a fost utilizată ca spaţiu de învăţământ, dar şi pentru cantină şi cămin. În 1954 au fost date în folosință primele două cămine în apropierea Grădinii Publice, căminele având 616 locuri de cazare, astfel încât, în anul universitar 1955-1956, a fost posibilă mutarea căminului din incinta instituţiei de învăţământ. Mai târziu, în zona căminelor s-a construit şi un local pentru cantină.

Timp de aproape jumătate de veac, centrul universitar Galaţi a pregătit specialiști cu studii superioare în şase domenii de interes naţional, unice până în 1990 în învăţământul universitar românesc: Îmbunătăţiri Funciare, Măsurări Terestre, Construcţii Navale, Industrii Alimentare, Piscicultură şi Tehnică Piscicolă, planurile de învăţământ, cursurile şi materialele de referinţă fiind în întregime concepute de corpul profesoral al universităţii gălăţene. Prin Decretul nr. 105/20 martie 1974, Institutele Pedagogic şi Politehnic au fost unificate în cadrul Universității din Galaţi, căreia, în anul 1991, prin Ordinul Ministrului Învățământului și Științei, i-a fost schimbată denumirea în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG).

Universitatea a avut la înfiinţare trei facultăţi: Facultatea de Mecanică, Facultatea de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă şi Facultatea de Învăţământ Pedagogic. Principalele locații în care a funcționat nou înființata universitate au fost cele din strada Domnească 47, 102 și 111, precum și cea din strada Carnabel. În 1968 s-a inaugurat, prin strădania prof. dr. ing. Constantin Năstase, bazinul de încercat modele de nave. În decursul anilor 1973 şi 1974, a fost construită pe Calea Prutului secţia de Microproducţie şi montaj cu profil mecanic şi metalurgic, care a servit pentru efectuare practicii productive de către studenţii Facultăţii de Mecanică. Ulterior, în anii ’80, cu sprijinul Şantierului Naval din Galaţi, a fost dată în folosință clădirea pavilionului G.

După 1990, din Facultatea de Mecanică s-au desprins Facultatea de Nave şi Inginerie Electrică, Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, Facultatea de Inginerie de la Brăila, iar secțiile aferente învăţământului de subingineri, zi şi seral, au trecut în cadrul Colegiului Universitar Tehnic. Facultatea de Nave şi Inginerie Electrică a funcţionat în această formă de organizare până în anul 2003, când s-a divizat din nou, apărând Facultatea de Nave şi, respectiv, Facultatea de Inginerie Electrică. Din anul 2009, prin Hotărâre de Guvern, Facultatea de Nave şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Arhitectură Navală.

Tot în anul 1990, s-a înfiinţat prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7751, Facultatea de Litere şi Ştiinţe care a funcţionat în primul an cu cinci specializări: Limba şi literatura română – Limba şi literatură străină (engleză, franceză, rusă), Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română sau Limbă şi literatură străină (franceză, rusă), Chimie – Fizică, Matematică – Informatică, Educaţie Fizică şi Sport.

Ulterior, între anii 1991-2007, în cadrul unui proces continuu de dezvoltare, s-au adăugat specializări noi, altele au fost restructurate, reorganizându-se catedrele, astfel încât din Facultatea de Litere și Științe s-au constituit patru facultăți distincte: Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie. În anul 2004, prin HG 940, UDJG își lărgește oferta educațională prin înființarea Facultății de Medicină, care devine ulterior Facultatea de Medicină și Farmacie.

În sinteză, istoria învăţământului superior din Galaţi cuprinde următoarele etape de evoluție:

 •   1948 – înfiinţarea Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
 •   1951 – înfiinţarea Institutului Mecano – Naval;
 •   1953 – comasarea Institutului Mecano – Naval cu Institutul Agronomic şi cu Institutul de Pescuit şi Piscicultură (transferate din alte centre universitare) şi crearea Institutului Tehnic din Galaţi;
 •   1955 – comasarea Institutului Tehnic cu Institutul de Industrii Alimentare din Bucureşti;
 •   1957 – transformarea Institutului Tehnic în Institutul Politehnic;
 •   1959 – înfiinţarea Institutului Pedagogic şi mutarea la Iaşi a Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
 •   1974 – crearea Universităţii din Galaţi prin unirea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic (Decretul Consiliului de Stat din 20 martie 1974);
 •   1991 – Universitatea din Galaţi devine Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Hotărârea Guvernului din 4 ianuarie 1991).

Componenţa Universităţii pe facultăţi s-a schimbat deseori în funcţie de cerinţele economiei naţionale. Mai jos sunt prezentate principalele momente:

1948-1959  Institutul Agronomic

 • Facultatea de Îmbunătățiri Funciare
 • Facultatea de Măsurători Terestre
 • Facultatea de Hidroamelioraţii şi Organizarea Teritoriului

1951-1953  Institutul Mecano-Naval

 • Facultatea de Construcţii Navale
 • Facultatea de Exploatarea Navelor şi Porturilor

 

1953-1957  Institutul Tehnic

 • Facultatea de Mecanică
 • Facultatea de Industrii Alimentare şi Tehnică Piscicolă

 

1957-1974  Institutul Politehnic

 • Facultatea de Mecanică
 • Facultatea de Industrii Alimentare şi Tehnică Piscicolă

 

1959-1974  Institutul Pedagogic

 • Facultatea de Filologie
 • Facultatea de Matematică
 • Facultatea de Fizică – Chimie
 • Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole
 • Facultatea de Educaţie Fizică

 

1974-1990  Universitatea din Galaţi

 • Facultatea de Mecanică
 • Facultatea de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă
 • Facultatea de Învăţământ Pedagogic

 

1991-2001  Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Facultatea de Mecanică
 • Facultatea de Nave şi Inginerie Electrică
 • Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor
 • Facultatea de Inginerie din Brăila
 • Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit
 • Facultatea de Ştiinţe
 • Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
 • Facultatea de Litere, Istorie şi Ştiinţe Administrative din Cahul, Republica Moldova
 • Facultatea de Ştiinţe din Cahul, Republica Moldova
 • Facultatea de Ştiinţe Inginereşti din Cahul, Republica Moldova
 • Colegiul Universitar Tehnic
 • Colegiul Universitar Economic, de Informatică şi Secretariat
 • Colegiul Universitar Medical
 • Colegiul Universitar de Institutori

 

2007 –  Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Facultatea de Mecanică
 • Facultatea de Nave
 • Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică
 • Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor
 • Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor
 • Facultatea de Inginerie din Brăila
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
 • Facultatea de Ştiinţe
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 • Facultatea de Ştiinţe Economice
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Medicină şi Farmacie
 • Facultatea de Arte
 • Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti.

 

2014 –  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Facultatea de Inginerie
 • Facultatea de Arhitectură Navală
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
 • Facultatea de Ştiinţe şi Mediu
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice
 • Facultatea de Medicină şi Farmacie
 • Facultatea de Arte
 • Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti

2018 –  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Facultatea de Inginerie
 • Facultatea de Arhitectură Navală
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
 • Facultatea de Ştiinţe şi Mediu
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice
 • Facultatea de Medicină şi Farmacie
 • Facultatea de Arte
 • Facultatea Transfrontalieră

În prezent, în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi funcționează 14 facultăţi care pregătesc studenţi pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în domenii diverse (tehnic, socio-uman, economic, artistic, sănătate). UDJG este cea mai mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud – estul României, cu un efectiv de circa 12.500 studenţi în ultimii ani. Studiile doctorale se derulează în 16 domenii de doctorat, sub coordonarea a 98 conducători de doctorat.

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat

Limba de predare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este româna, dar se derulează şi programe cu predare în limba engleză şi franceză. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi promovează gândirea liberă şi este ataşată principiilor universalităţii valorilor cunoaşterii. Activitatea universităţii are la bază competenţa profesională şi ştiinţifică a membrilor comunităţii academice. Un bogat program de schimburi internaţionale realizate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a contribuit la dezvoltarea acestei instituţii în concordanţă cu practicile şi competenţele europene şi mondiale în domeniul academic.

http://www.ugal.ro/relatii-internationale/programul-erasmus

Prin Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic (DFCTT), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează cursuri de formare continuă la nivel postuniversitar sau de conversie profesională, precum şi diverse programe educaţionale.

http://www.dfctt.ugal.ro

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR) asigură iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID şi IFR, ca forme de învăţământ accesibile cursanţilor, pentru orice tematică de studiu.

http://www.idd.ugal.ro/idd/index.htm

Alte structuri care participă la formarea complexă a studenţilor şi absolvenţilor sunt:

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) http://www.dppd.ugal.ro

Centrul de Orientare și Consiliere în Carieră http://ccoc.ugal.ro/?fbclid=IwAR1Plezp21N-a5yZy38ngoHXU6YjDd8JV_Zwn0FONm_9wmVrhZwiclCfxW4.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi promovează multilingvismul şi multiculturalismul prin Centrul de Studii Culturale „DIALOGIS”, structură recent înfiinţată, destinată să răspundă nevoilor de formare a întregii comunităţi gălăţene în contextul globalizării. Totodată, se fac demersuri pentru înfiinţarea unui Centru Confucius în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Switch The Language